محصولات مشابه
%1 اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل IT200T
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل IT200T
%15,300,000 
5,250,000 تومان
%3 اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل MIG 200 S با پنل جدید
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل MIG 200 S با پنل جدید
%315,000,000 
14,550,000 تومان
اینورتر جوشکاری 350 آمپر دوو مدل DW 350MMA
اینورتر جوشکاری 350 آمپر دوو مدل DW 350MMA
8,715,000 تومان
%9 اینورتر جوشکاری 200 آمپر جوشا مدل MINI-EL203
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جوشا مدل MINI-EL203
%97,120,000 
6,500,000 تومان
مینی اینورتر جوشکاری 190 آمپر دوو مدل MINIDW 190E
مینی اینورتر جوشکاری 190 آمپر دوو مدل MINIDW 190E
4,620,000 تومان
%4 اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل mini arc 200
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل mini arc 200
%43,900,000 
3,760,000 تومان
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دوو مدل DW 200 MMA
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دوو مدل DW 200 MMA
5,450,000 تومان
%3 اینورتر جوشکاری 315 آمپر ایران ترانس مدل TIG 315P AC/DC-Pulse
اینورتر جوشکاری 315 آمپر ایران ترانس مدل TIG 315P AC/DC-Pulse
%359,500,000 
57,900,000 تومان
%4 اینورتر جوشکاری 250 آمپر ایران ترانس مدل IT250C
اینورتر جوشکاری 250 آمپر ایران ترانس مدل IT250C
%48,800,000 
8,480,000 تومان
%1 دستگاه جوش آرگون پالس دار هاگونگ ۲۰۰ آمپر با لوازم
دستگاه جوش آرگون پالس دار هاگونگ ۲۰۰ آمپر با لوازم
%122,000,000 
21,750,000 تومان
%15 اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل پاور پلاس RH-4604
اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل پاور پلاس RH-4604
%153,988,000 
3,385,000 تومان
%15 اینورتر جوشکاری 180 آمپر رونیکس مدل RH-4603
اینورتر جوشکاری 180 آمپر رونیکس مدل RH-4603
%153,488,000 
2,960,000 تومان
اینورتر جوشکاری 190 آمپر دوو مدل DW 190 MMA MINI
اینورتر جوشکاری 190 آمپر دوو مدل DW 190 MMA MINI
4,200,000 تومان
brand logo

اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایساب مدل Buddy Arc 200

شناسه محصول: WPI-444898
ناموجود
این کالا فعلا موجود نیست اما می‌توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
ناموجود
بازخورد درباره این کالا

معرفی اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایساب مدل Buddy Arc 200

این دستگاه جوشکاری ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺟﻮﺵ ﺩﻧﻴﺎ ، ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻳﺴﺎﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣـﺬﮐﻮﺭ ﺑـﺮﺍی ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻣﺸـﮑل ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊی IGBT ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﻮﺵ Buddy Arc ﺑﺎﺩﻭﺍﻡ ﺍﺳﺖ. ﮐﺎﺭﺑﺮی ﺁﻥ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻤـﺎﻡ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺯﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺒﮏ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺟﻮﺵ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺩ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻮﺵ ﺗﻴﮓ /ﺁﺭﮔـﻦ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ Lift Arc ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧـﺪ ﻭ ﺧﻨـﮏ ﻣـﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺠﻬﺰ ﺑـﻪ “ﻣﺤـﺎﻓﻆ ﮔﺮﻣـﺎی ﺑـﻴﺶ ﺍﺯ ﺣـﺪ “ﺟﻬـﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ. ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍی ﻓـﻦ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺳﻪ ﻋﺪﺩ ﭘﺮﻩ ﺧﻨـﮏ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴـﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ.ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻳﮏ ﺩﮐﻤـﻪ ﻭﻟـﻮﻣﻲ ﺑﺮﺍی ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﻣﭙﺮ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺣﺎﻟـﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺯ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺩ ﺩﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﻮﺵ ﺁﺭﮔﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﺧﺮﻭﺟﻲ آن ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )DC( ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻫﻦ ، ﻓﻮﻻﺩ ، ﻓﻮﻻﺩ ﺿﺪ ﺯﻧﮓ ﻭ ﭼﺪﻥ ﺭﺍ ﺟﻮﺵ ﺩﺍﺩ. ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍی Arc Force ﻭ Hot Start ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺧﺼوﺻﻴﺖ ﮐاﺭﺍﻳﻲ ﺩﺳﺘﮕاه را در ﺗﻤﺎﻡ مدت ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی تضمین می کند.

 

اقلام همراه: انبر جوش و برگشت ۳ متری همراه با دستگاه می باشد
ابعاد: ۳۶x۱۴x۲۳ سانتی‌متر
انبر: دارد
توضیحات جریان و چرخه: ۱۳۵ آمپر در چرخه ۶۰%
توضیحات جوش: جوشکاری آرگن به روش Lift Arc
چرخه جوشکاری: ۳۵
حداکثر جریان: ۲۰۰
کابل: دارد
منبع تغذیه: برق
ویژگی‌های دستگاه جوش: اینورتر

سایر توضیحات: دامنه تنظیم جریان الکترود دستی : (آمپر) ۵-۲۰۰ جریان مدار باز : (ولت) ۶۰ استاندارد ۱-IEC ۶۰۹۷۴ کلاس محافظت IP ۲۱S

 • کیفیت ساخت:
 • ارزش خرید به نسبت قیمت:
 • نوآوری:
ادامه مطلب

امتیاز و دیدگاه کاربران اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایساب مدل Buddy Arc 200

هنوز امتیازی ثبت نشده است
 • کیفیت ساخت
  2.5
 • ارزش خرید به نسبت قیمت
  2.5
 • نوآوری
  2.5
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.
افزودن دیدگاه
دریافت امتیاز
با بیان دیدگاه برای این کالا 8000 امتیاز به ارزش 4000 تومان دریافت کنید.
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا خریداری کرده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد و 16000 امتیاز به ارزش 8000 تومان دریافت خواهید کرد.