فروش اقساطـی اینورتر هاگونگ

شرایط فروش اقساطی برای مدل با لوازم:

  • پیش پرداخت: 10 میلیون تومان
  • 2 فقره چک صیادی به نام خریدار هر کدام به مبلغ 5 میلیون تومان (سررسید چک برای 30 و 60 روز از تاریخ خرید)

 

  • پیش پرداخت: 8 میلیون تومان
  • 2 فقره چک صیادی به نام خریدار هر کدام به مبلغ 6 میلیون تومان (سررسید چک برای 30 و 60 روز از تاریخ خرید)

 

  • پیش پرداخت: 8 میلیون تومان
  • 3 فقره چک صیادی به نام خریدار هر کدام به مبلغ 4/300/000 تومان (سررسید چک برای 30 و 60 و 90 روز از تاریخ خرید)